PYunzip
Portable ZIP Viewer  
 
SourceForge logo

Screenshots

Here's a screen shot of the main screen displaying the contents of the Bochs PC emulator

PYunzip screen shot